Drepturile persoanelor cu tulbur?ri psihice

Orice persoan? cu tulbur?ri psihice are dreptul la cele mai bune servicii medicale ?i îngrijiri de s?n?tate mintal? disponibile.

Orice persoan? care sufer? de tulbur?ri psihice sau care este îngrijit? ca atare trebuie tratat? cu omenie ?i în respectul demnit??ii umane ?i s? fie ap?rat? împotriva oric?rei forme de exploatare economic?, sexual? sau de alt? natur?, împotriva tratamentelor v?t?m?toare ?i degradante.

Nu este admis? nici o discriminare bazat? pe o tulburare psihic?.

Orice persoan? care sufer? de o tulburare psihic? are dreptul s? exercite toate drepturile civile, politice, economice, sociale si culturale recunoscute în Declara?ia Universal? a Drepturilor Omului, precum si în alte conven?ii si tratate interna?ionale în materie, la care România a aderat sau este parte, cu excep?ia cazurilor prev?zute de lege.

Orice persoan? care sufer? de o tulburare psihic? are dreptul, în m?sura posibilului, s? tr?iasc? si s? lucreze în mijlocul societ??ii. Administra?ia public? local?, prin organismele competente, asigur? integrarea sau reintegrarea în activit??i profesionale corespunz?toare st?rii de s?n?tate si capacit??ii de reinser?ie social? si profesional? a persoanelor cu tulbur?ri psihice.

Orice persoan? cu tulburare psihic? are dreptul s? primeasc? îngrijiri comunitare, în sensul definit de prezenta lege.

Orice pacient cu tulbur?ri psihice are dreptul la:

  • recunoasterea de drept ca persoan?;
  • via?a particular?;
  • libertatea de comunicare, în special cu alte persoane din unitatea de îngrijire, libertatea de a trimite si de a primi comunic?ri particulare f?r? nici un fel de cenzur?, libertatea de a primi vizite particulare ale unui consilier ori ale unui reprezentant personal sau legal si, ori de câte ori este posibil, si ale altor vizitatori, libertatea de acces la serviciile postale si telefonice, precum si la ziare, la radio si la televiziune;
  • libertatea religioas? sau de convingere.

Mediul si condi?iile de via?? în serviciile de s?n?tate mintal? trebuie s? fie pe cât posibil cât mai apropiate de via?a normal? a persoanelor de vârst? corespunz?toare. Pentru petrecerea timpului liber orice pacient cu tulbur?ri psihice are dreptul la:

  • mijloace de educa?ie;
  • posibilit??i de a cump?ra sau de a primi articolele necesare vie?ii zilnice, distrac?iilor sau comunic?rii;
  • mijloace care s? permit? pacientului s? se consacre unor ocupa?ii active, adaptate mediului s?u social si cultural, încuraj?ri pentru folosirea acestor mijloace si m?suri de readaptare profesional? de natur? s? îi usureze reinser?ia în societate.

Pacientul nu poate fi obligat s? presteze o munc? for?at?. Activitatea efectuat? de c?tre un pacient într-un serviciu de s?n?tate mintal? nu trebuie s? permit? exploatarea fizic? sau psihic? a acestuia. Studiile clinice si tratamentele experimentale, psihochirurgia sau alte tratamente susceptibile s? provoace v?t?m?ri integrit??ii pacientului, cu consecin?e ireversibile, nu se aplic? unei persoane cu tulbur?ri psihice decât cu consim??mântul acesteia, în cunostin?? de cauz?, si cu condi?ia aprob?rii de c?tre comitetul de etic? din cadrul unit??ii de psihiatrie, care trebuie s? se declare convins c? pacientul si-a dat cu adev?rat consim??mântul, în cunostin?? de cauz?, si c? acesta r?spunde interesului pacientului.

Din momentul admiterii într-un serviciu de s?n?tate mintal? fiecare pacient trebuie s? fie informat de îndat? ce este posibil, într-o form? si într-un limbaj pe care s? poat? s? le în?eleag?, asupra drepturilor sale, în conformitate cu prevederile legii, iar aceast? informare va fi înso?it? de explicarea drepturilor si a mijloacelor de a le exercita. Dac? pacientul nu este capabil s? în?eleag? aceste informa?ii si atât timp cât aceast? incapacitate va dura, drepturile sale vor fi aduse la cunostin?? reprezentantului s?u personal sau legal.

Pacientul care are capacitatea psihic? p?strat? are dreptul s? desemneze persoana care va fi informat? în numele s?u, precum si persoana care va fi îns?rcinat? s? îi reprezinte interesele pe lâng? autorit??ile serviciului.

Persoanele care execut? pedepse cu închisoarea sau care sunt de?inute în cadrul unei urm?riri sau al unei anchete penale si despre care s-a stabilit c? au o tulburare psihic?, precum si persoanele internate în spitalul de psihiatrie ca urmare a aplic?rii m?surilor medicale de siguran?? prev?zute de Codul penal primesc asisten?? medical? si îngrijirile de s?n?tate mintal? disponibile, conform prevederilor legii.

Evenimente

Ştiri


Warning: Creating default object from empty value in /home/psihnet/public_html/modules/mod_latestnewsplusdate/helper.php on line 124

Warning: Creating default object from empty value in /home/psihnet/public_html/modules/mod_latestnewsplusdate/helper.php on line 124

Warning: Creating default object from empty value in /home/psihnet/public_html/modules/mod_latestnewsplusdate/helper.php on line 124