Interviuri cu persoane cheie

Din 14 pân? în 21 Ianuarie, jurnalista Ineke Jungschleger, membru al consiliului Funda?iei MAD, a vizitat ora?ele Bucure?ti ?i Timi?oara. Acolo a luat interviuri unor persoane cheie din psihiatria român?. Aceste interviuri au fost luate pentru a fi publicate pe pagina de web a Funda?iei pentru Management ?i Dezvoltare. Per ansamblu, aceste interviuri, arat? dezvoltarea psihiatriei în România din 1990 ?i problemele existente în acest moment.

Un num?r de concluzii sunt evidente:

  • Chiar ?i în anii negri dictatoriali, mai ales domnii profesori Pamfil ?i L?z?rescu din Timi?oara au avut succes în a ?ine pasul, mai mult sau mai pu?in, cu dezvoltarea psihiatriei pe plan interna?ional, în ciuda opresiunii.
  • Psihiatria nu are nici un fel de prioritate chiar dac? un num?r de boli psihiatrice fac parte dintre primele 10 cele mai invalidante boli
  • Nu este clar înc? dac? institu?iile psihiatrice au fost sau nu folosite pe timpul comunismului pentru a scoate disiden?ii din comunitate. Aceste fapte traumatice sunt prea dureroase pentru a fi discutate deschis de c?tre profesioni?tii din s?n?tatea mintal?.
  • Cuno?tin?ele despre ?i abilit??ile în tehnicile non-biologice au crescut mult.
  • Adesea, profesioni?tii progresivi, se simt neputincio?i atunci când autorit??ile împiedic?, din nep?sare, dezvoltarea unei psihiatrii l?rgite. De zece ani, legea face aceast? dezvoltare posibil?.
  • De asemenea, ei nu se simt sprijini?i de opinia public?.
  • Un num?r de ONG-uri (organiza?ii non-guvernamentale) au introdus tehnici noi, necesare pentru o psihiatrie modern?, adecvat?. Când ONG-ul se opre?te, profesioni?tii români continu? proiectele pentu un timp mai lung sau mai scurt f?r? nici un venit. Se opresc doar atunci când nu?i mai permit costurile proiectului. Este de prim? importan?? c? în ace?ti 2 ani premerg?tori intr?rii în Uniunea European?, autorit??ilor române ?i Casei de asigur?ri îi este clar c? vor trebui s? garanteze continuarea acoperirii acestor costuri.
  • Toat? lumea pare s? ?tie despre corup?ia ?i mita din Romania, dar nimeni nu scrie sau vorbe?te despre cazurile în care se întâmpl? invers: profesioni?tii care ofer? ajutor pacien?ilor s?raci.
  • Constuirea unui website este justificat?, deoarece comunicarea dintre profesioni?ti ?i dintre institu?ii – ?i câteodat? chiar din cadrul institu?iilor – este defectuoas?.

Funda?ia MAD lucreaz? deja în Romania de 12 ani ?i jum?tate. În primii 10 ani am cooperat foarte mult cu Clinica Universitar? de Psihiatrie ?i Clinica de Psihiatrie Infantil? din Craiova. În primul rând ne-a, ocupat denevoile materiale acute. Dar chiar de la început ne-am concentrat pe barierele din psihiatria local? datorate izol?rii psihiatriei din ultima decad? a regimului ceau?ist. Am organizat un curs practic pentru asistentele din psihiatrie. În acest context am editat primul ghid, manual român din acest domeniu. Am organizat multe training-uri pentru asistente, psihiatri, reziden?i. Munca în echip? a fost introdus?. Ziua Clinicii s-a ?inut întro cl?dire complet renovat?. Toate aceste activit??i, dar de asemenea ?i procurarea echipamentului de laborator, un aparat EEG fiind inclus, literatur? de specialitate, echipamente de predare au fost posibile lui Cordaid, o organiza?ie olandez? co-finan?atoare ?i prin dona?iile unor persoane ?i institu?ii private. Finan?area lui Cordaid atrebuit s? se opreasc? atunci când Romania a refuzat s? mai aib? statutul de ?ar? în dezvoltare. Din aceste fonduri am putea stimula fondarea unei asocia?ii pentru pacien?i ?i familiile acestora.

La cea de-a 10-a aniversare a cooper?rii, cu ajutorul financiar al Funda?iei pentru traume de r?zboi a fost organizat? prima conferin?? român? despre trauma psihic?.

În ultimul an ?i jum?tate, 3 dintre cele 9 institu?ii române ?i olandeze înfr??ite discut? despre o nou? cooperare. Vor s? coordoneze proiecte esen?iale în Bra?ov, Bucure?ti ?i Timi?oara. Centre locale de expertiz? vor fi fondate, care în viitor vor forma un centru na?ional. Ini?iativa Geneva, RINO (studii postuniversitare) Amsterdam ?i Asociatia Olandez? de S?n?tate Mintal? vor facilita procesul. Exist? deja realizat? o cooperare strâns? cu Fracaritatis din Ghent, Belgia.

Deoarece Cordaid nu ne mai poate finan?a, avem nevoie de alte fonduri pentru proiectele de formare. De aceea organiza?iile au decis s? aplice împreun? pentru finan?are la MATRA. Pân? acum exista o posibilitate de aplica în luna Martie ?i Septembrie a fiec?rui an. Din motive necunoscute, Ministerul Olandez al Afacerilor Externe a decis c? anul acesta nu va exista nici o posibilitate. Pentru organiza?iile olandeze, dar mai ales pentru partenerii români, aceasta a fost o adev?rat? dezam?gire. Cu atât mai mult, cu cât, în urma evalu?rilor noastre este clar momentul cel mai bun pentru dezvoltarea etapelor în psihiatria român?, psihiatria în situa?ia de criz? ?i terapia ocupa?ional?.

M.A.M. Willems M.D., psihiatru

Pre?edinte Funda?ia MAD

Cititi interviurile cu:

Mircea Lazarescu

Ana Muntean

Ileana Botezat si Sanda Lepoiev

Nicoleta Candea

Pompilea Dehelean

Dan Prelipcianu and Catalina Tudose

Radu Teodorescu

Evenimente

Ştiri


Warning: Creating default object from empty value in /home/psihnet/public_html/modules/mod_latestnewsplusdate/helper.php on line 124

Warning: Creating default object from empty value in /home/psihnet/public_html/modules/mod_latestnewsplusdate/helper.php on line 124

Warning: Creating default object from empty value in /home/psihnet/public_html/modules/mod_latestnewsplusdate/helper.php on line 124